2007 Archive

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
School Name Location Fund Usage Evidence Applicant(s)
Sen Ji Mei Duo School Yunnan Province, China blackboards, books, milk powder Receipt Weijen Teng
Qi Zong Elementary School Yunnan Province, China stationeries, dictionaries, sports equipments Receipts Dingding Chen
Huiyuan Hope School Ganzi Sichuan Province, China Rice, food Photos and receipts Yanfei Sun
Guan Qiao Village School China school development Photos Liqian Ren
Tai Hou Elementary School Jiaonan city, Shandong Province, China Scholarships Photos, letters and receipts Min Song
Kai Shang Central Elementary School Fujian Province, China Scholarships Photos Min Zheng
Na Xi Elementary School Yunnan Province, China Scholarships Photo William Xia